Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ!!

 

«Ο άνδρας, αδελφοί μου, εγέννησε την γυναίκα από την πλευρά του, χωρίς γυναίκα, και μετά πάλιν έγινε γερός. Εδανείσθη η γυναίκα την πλευράν από τον άνδρα και την  εχρωστούσε.  Εγεννήθησαν  ωσάν  τα  άστρα  του ουρανού γυναίκες εις τον Κόσμον, αλλά δεν εφάνη καμμία αξία  να  γεννήση  άνδρα,  να  πληρώση  την  πλευράν  οπού εχρεωστούσε, παρά η Δέσποινα Θεοτόκος, οπού ηξιώθη διά  την  καθαρότητά  Της  και  εγέννησε  τον  γλυκύτατον Χριστόν εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλιν  έμεινε  παρθένος,  και  επλήρωσεν  Εκείνη την πλευράν του Αδάμ!

Ακούετε, αδελφοί μου, τί χαρμόσυνα Μυστήρια έχει η Αγία μας Εκκλησία;  Μα  τα  έχει  κρυμμένα  και  θέλουν  ξεσκέπασμα.  Διά τούτο  πρέπει  να  μάθετε  όλοι  σας  γράμματα,  διά  να καταλαμβάνετε πώς περιπατείτε. Πρέπει και συ, ω άνδρα, να μη μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς και συ. Τόσον εσταυρώθηκεν ο Θεός δι’  εσέ,  όσον  και  δι’  εκείνην!

Πατέρα  λέγεις  εσύ  τον  Θεόν, Πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε μίαν πίστιν, ένα βάπτισμα, δεν την έχει ο Θεός την γυναίκα κατωτέραν. Διά τούτο την έκαμεν από την μέσην του ανδρός, διά να είναι ο άνδρας ωσάν την κεφαλήν και η γυναίκα το σώμα. Διά τούτο δεν την έκαμεν από το κεφάλι, διά να μη καταφρονή τον άνδρα. Ομοίως πάλιν δεν την έκαμε από τα ποδάρια, διά να μη καταφρονή ο άνδρας την γυναίκα»!!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχαί και Προφητείαι του αγίου Κοσμά του Αιτωλού».