Κυριακή 15 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!

 

    Η Κοίμησις και η εις Ουρανούς Μετάστασις της Παναγίας μας, είναι Λαμπροφόρος ημέρα, αποτελεί το Πάσχα του «καλοκαιριού» και συγχρόνως σημαίνει Δόξαν Αυτής Ανυπέρβλητον, εις τα Επουράνια Σκηνώματα, με αντανακλάσεις υπέρ τας ηλιακάς ακτίνας εις ημάς τους γηγενείς!!

            Τούτο οφείλεται, εις την παροιμιώδη και θαυμαστήν Ταπείνωσίν Της, και την απόλυτον πνευματικήν Καθαρότητά Της, που Την κατέστησαν Υπεράξιον Κατοικητήριον και Μητέρα του Θεού ημών!!!