Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!!


 

«Επήγεν ο Κύριος εις τον Άδην και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και από το γένος τών ανθρώπων όσους επίστευσαν εις Αυτόν! Ανέστη την τρίτην ημέραν! Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους Του! Έγινε χαρά εις τον Ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον! Συγχρόνως έγινε φαρμάκι και σπαθί δίστομον, εις την καρδίαν των απίστων Εβραίων και κυρίως του διαβόλου.

Διά τούτο και οι Εβραίοι, δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού ακούουν τον παπά μας να λέγη: «Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών!!!»!!!

Διότι εκείνο οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν, διά να εξαλείψουν το Όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον  της  κεφαλής  των.

Πρέπει  και  ημείς,  αδελφοί  μου,  να χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον την Κυριακήν, οπού είναι η Ανάστασις  του  Χριστού  μας!!! Διότι,επίσης,  Κυριακήν  ημέραν  έγινεν  ο Ευαγγελισμός  της  Δεσποίνης  ημών  Θεοτόκου  και  Αειπαρθένου Μαρίας!!! Κυριακήν ημέραν μέλλει ο Κύριος να αναστήση όλον τον κόσμον!!!

ΣΟΦΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ, ΜΙΑΣ ΕΥΚΟΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΣ!!