Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!!

 

«…Επειδή δεν γνωρίζομεν ούτε την ώραν, ούτε την στιγμήν κατά την οποίαν θα μας καλέση ο Κύριος, πρέπει η ζωή μας να είναι όσο το δυνατόν ειρηνική, επειδή θα μας κρίνη ο Κύριος, όπως μας εύρη την τελευταίαν στιγμήν του βίου μας: “Όπου εύρω σε, ούτω και κρινώ σε”!

Ο Κύριος αναπαύεται εις τους ταπεινούς, τους πράους και ειρηνικούς!

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, ΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΦΟΒΟΝ!!!