Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Η ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ…

 

Αι επίσημοι στατιστικαί του Ελληνικού Κράτους, επιβεβαιώνουν απολύτως τας τραγικάς εξελίξεις εις τό μείζον δημογραφικόν ζήτημα, που κατά καιρούς έχουν επισημανθή και από αυτόν τον ιστότοπον…

Παρακαλούμεν όλους τους αναγνώστας, να μελετήσουν μετά πολλής προσοχής τα συγκεκριμένα στοιχεία και να τα διαδώσουν εις όσον το δυνατόν περισσοτέρους.

Προς πληρεστέραν ενημέρωσιν, παραπέμπομεν εις το συγκεκριμένον Δελτίον Τύπου, της αρμοδίας Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:  Πατήστε εδώ

Επί πλέον, ας σκεφθώμεν σοβαρώς άπαντες ότι, τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν όλους όσοι διέμειναν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν το έτος 2022, και όχι μόνον τους έχοντας την Ελληνικήν καταγωγήν και ιθαγένειαν…

Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΒΙΑΙΑ ΕΚΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ, ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ!!