Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022!!

 

Ανέτειλεν ημέρα υπέρλαμπρος!!

Κατ’ αυτήν, ο Υιός του Θεού, εγεννήθη ως «Υιός του ανθρώπου», εκ Παρθένου Μητρός!!

Την μεγαλώνυμον ημέραν του Ευαγγελισμού, είχε συλληφθή εις τα Πανάχραντα Σπλάγχνα Αυτής, «δημιουργικώς και ουχί σπερματικώς», ως άνθρωπος, και είχεν ενώσει, «εξ άκρας συλλήψεως», την Θείαν Φύσιν μετά της ανθρωπίνης, «ατρέπτως, αναλλοιώτως, ασυγχύτως και αδιαιρέτως»!!

Εν συνεχεία, εκυοφορήθη ως ο Μόνος Θεάνθρωπος!! 

Τί τούτων μείζον;