Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΣΗΜΩ ΗΜΕΡΑ ΤΑΥΤΗ.


Ο Κλίνας σήμερον την Κεφαλήν τη Προδρομική χειρί, Αυτός εστίν, ο Ελευθερώσας ημάς εκ της δουλείας του εχθρού, τη Παναλκεστάτη Αυτού Δεξιά!!
Ο εν τω Ιορδάνη ποταμώ Βαπτισθείς και τη παρουσία του Αγίου Πνεύματος υπό του Επουρανίου Πατρός, ως Αγαπητός Υιός Προσμαρτυρηθείς, Αυτός εβάπτισεν ημάς “εν Πνεύματι Αγίω και Πυρί” και κατέστησε “τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας”, άδοντα επινικίως “Αββά ο Πατήρ”!!
Αυτόν Μόνον προσκυνητώς λατρεύσωμεν, αποτιθέμενοι “πάσαν βιοτικήν μέριμναν”, ότι Αυτώ η Δόξα και το Κράτος εις τους Αιώνας!!!

  π.Α.Γ.Π.