Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

«ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ» (Ιωάνν.ΙΓ’34’)!!!


 

<<Κατά  τον  καιρόν  εκείνον,  ήτον  ένας  άνθρωπος  και  ελέγετο Μωϋσής.  Αυτός,  από  μικρόν  παιδίον  οπού  ήτον,  έλαβε  δύο χαρίσματα εις την καρδίαν του:

Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς  του!

Ώστε,  πρέπει  και  ημείς  οι  ευσεβείς  Χριστιανοί,  να έχωμεν αυτάς τας δύο αγάπας, και αυτή είναι η εντολή του Κυρίου : «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.» (Ιωάνν. ΙΕ'12')!!!

Ακούετε, αδελφοί μου, τί λέγει ο Χριστός;

Ότι καθώς Εγώ υβρίσθηκα, εδάρθηκα,  επείνασα,  εδείψασα,  και  εσταυρώθηκα,  και έχυσα το Αίμα Μου διά την αγάπην σας, διά να σας ελευθερώσω από τας χείρας του διαβόλου, έτσι πρέπει και σεις να αγαπάτε τον Θεόν και τους αδελφούς σας, και αν τύχη και ανάγκη, να χύνετε και το αίμα σας διά την αγάπην του Θεού και του αδελφού σας!

Η τέλεια Αγάπη είναι να πωλήσης όλα σου τα πράγματα και να τα δώσης ελεημοσύνην, και συ να πωληθής σκλάβος, και όσα παίρνεις να τα δίδης  ελεημοσύνην!

ΑΓΑΠΗ!! ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ!! ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!