Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

«ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΣΟΔΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ, του Σωτ. έτους 2021»


Χάριτι Θεού, εισήλθομεν διά μίαν εισέτι φοράν, εις το ευλογημένον στάδιον των πνευματικών αγώνων!

Τούτο αποτελεί ετήσιον αφυπνιστικόν συμπίλημα, της εφημέρου επιγείου πορείας ημών, διότι εν αυτώ διακρίνομεν, πληροφορούμεθα, βιώνομεν και διδασκόμεθα ότι, ο παρών του βίου καιρός με τας δυσχερείας, τας θλίψεις, τας αντιξοότητας, τους πειρασμούς και τας εν γένει ταλαιπωρίας του, έχει ως αίσιον πέρας, το Πάσχα και την Ανάστασιν!!