Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Η ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΚΑΙ Η ΚΟΡΩΝΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ!!!

 


        << Ένας άνθρωπος σε καλεί εις τον οίκον του και θέλει να σε φιλεύση ένα ποτήρι κρασί, και πάντοτε εις όλην σου την ζωήν θα τον εντρέπεσαι και θα τον τιμάς. Τον Θεόν δεν πρέπει να τιμάς και να εντρέπεσαι, οπού σου εχάρισε τόσα καλά και Εσταυρώθηκε διά την αγάπην σου;
        Ποιός πατέρας εσταυρώθηκε διά τα παιδιά του;
        Και ο Γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός, έχυσε το Αίμα Του και μας εξηγόρασεν από τας χείρας του διαβόλου.
        Τώρα, δεν πρέπει και ημείς να αγαπώμεν τον Χριστόν μας; Ημείς όχι μόνον δεν Τον αγαπώμεν, αλλά Τον υβρίζομεν καθ’ ημέραν με τας αμαρτίας μας οπού κάμνομεν.
        Αμή, ποίον θέλετε να αγαπώμεν, αδελφοί μου;
        Να αγαπώμεν τον διάβολον, οπού μας έβγαλε από τον Παράδεισον και μας έφερεν εις τον κατηραμένον τούτον κόσμο και παθαίνομεν τόσα κακά; Και έχει προαίρεσιν ο διάβολος, αν ηδύνατο αυτήν την ώραν να μας θανατώση όλους και να μας βάλη εις την κόλασιν.
        Τώρα, σας ερωτώ, αδελφοί μου, να μου ειπήτε, δεν πρέπει να μισούμε τον διάβολον-τον εχθρό μας, και ν’ αγαπώμεν τον Θεόν μας, τον Ποιητήν μας, τον Πλάστην μας;
        Ο Θεός, επομένως, χρειάζεται στρώμα διά να καθήση. Και ποιό είναι αυτό το στρώμα;

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΨΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΖΩΗΣ!