Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!!

 

<<Ένας  άνθρωπος,  ονομαζόμενος  Ιωάννης,  ενικήθη  και  έγινε κλέπτης,  έγινε μάλιστα καπετάνιος  εις  100  κλέπτας, αλλά  είχε  πολλήν ευλάβειαν εις την Θεοτόκον και κάθε πρωΐ και εσπέρας έλεγε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας!

Θέλων ο Πανάγαθος Θεός να τον σώση διά την ευλάβειαν οπού είχεν εις την Θεοτόκον, έστειλε ένα Άγιον ασκητήν, τον οποίον άμα είδον οι κλέπται τον έπιασαν.

Τους λέγει τότε ο ασκητής:

«Σας παρακαλώ, να με υπάγετε εις τον καπετάνιο σας, διότι έχω να σας ειπώ λόγον διά το καλόν σας».

Τον επήγαν εις τον καπετάνιον και του λέγει:

«Κράξε μου όλα τα παλληκάρια να έλθουν να σας ειπώ ένα λόγον».

Τους κράζει ο καπετάνιος και ήλθαν.

Λέγει ο ασκητής:

«Δεν έχεις άλλον;».

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ!!