Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ!!!


 

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ!!!


 

«Θέλων ο Κύριος να δείξη, το μέγα κακόν οπού απετόλμησαν να κάμουν τα τέκνα του διαβόλου, οι Εβραίοι, εσκότισε τον ήλιον από της έκτης  ώρας (δώδεκα το μεσημέρι) έως  της ενάτης (τρεις το απόγευμα) εις  όλον  τον  κόσμον, αι  πέτραι εσχίζοντο, όλη η γη έτρεμεν. Ετέθη ο Κύριος εις τον τάφον, και ευθύς ανεστήθησαν νεκροί, οπού  ήσαν πολλούς χρόνους αποθαμένοι,  και  εκήρυξαν,  πως  μόνον  ο  Χριστός  είναι ο Υιός  και Λόγος του Θεού, και Θεός Αληθινός, και Ζωή των νεκρών!!!

Πρέπει και  ημείςοι  ευσεβείς  Χριστιανοί,  από  σήμερον  και  ύστερα,  να  μη κλαίωμεν τους αποθαμένους, ωσάν τους ασεβείς και απίστους, οπού δεν ελπίζουν Ανάστασιν. Ούτος ο κόσμος, αδελφοί μου, είναι ωσάν μία φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος; Όταν εμβαίνη εις την φυλακήν ή όταν ελευθερώνεται από την φυλακήν; Μοί φαίνεται, όταν εμβαίνη εις την φυλακήν, τότε πρέπει να κλαίη και να λυπήται, και όταν εξέρχεται από την φυλακήν, τότε πρέπει να χαίρεται. Έτσι, αδελφοί  μου,  να  μη  λυπήσθε  διά τους αποθαμένους, κάμνετε  ότι ημπορείτε διά την ψυχήν των, συλλείτουργα, μνημόσυνα, νηστείας, προσευχάς, ελεημοσύνας! Και όσαι γυναίκες φορείτε κατάμαυρα και παλαιά διά τους  αποθαμένους  σας,  να  τα  βγάλετε, διότι  βλάπτετε  και  τον εαυτόν σας και τους αποθαμένους.