Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

«Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!» (Φ.Κόντογλου)!!

 

<<Την πνευματική χαρά και την Ουράνια αγαλλίαση που νοιώθει ο Χριστιανός από τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να τη νοιώσει, με κανέναν τρόπο, όποιος τα εορτάζει μοναχά σαν μιά συγκινητική συνήθεια, που είναι δεμένη περισσότερο με τις συνηθισμένες χαρές του κόσμου, με τον χειμώνα, με τα χιόνια, με το ζεστό τζάκι.

Μοναχά ο Ορθόδοξος Χριστιανός εορτάζει τα Χριστούγεννα πνευματικά, κι από την ψυχή του περνάνε αγιασμένα αισθήματα, και τη ζεσταίνουνε με κάποια θέρμη παράδοξη, που έρχεται από έναν άλλο κόσμο, τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος, κατά τον αναβαθμό που λέγει: «Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική Μονάδι, ιεροκρυφίως»!

ΤΟΙΑΥΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΦΑΤΝΑΙ ΑΣ ΓΙΝΩΜΕΝ!!