Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΗΡΩΪΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!!

 

<<Ήτο μία κόρη ονομαζομένη Μαρία. Ο πατήρ της ήτο Χριστιανός και  εζήτει  να  την  υπανδρεύση. Εκείνη όμως δεν  ήθελε,  θέλουσα  να φυλάξη παρθενίαν. Τότε, την έβαλεν εις ένα Μοναστήριον γυναικείον και την παρέδωκε εις την Ηγουμένη να την έχη ως παιδί της.

Και αφού απέθανεν  ο  πατήρ  της,  έγινεν  άλλος αφέντης  εις  την  Χώραν εκείνην, όστις εβγήκε μίαν ημέραν και υπήγεν εις το Μοναστήριον, οπού ήτο η Μαρία. Και ευθύς οπού την είδεν ο αφέντης, ετρώθη η καρδιά  του  έρωτα  σατανικόν,  και  γυρίζοντας  εις  το  σπίτι  του, έστειλε γράμματα εις την Ηγουμένην και της έλεγεν:

«Αμέσως να μου στείλης την Μαρίαν, διότι την είδον και με είδε, με ηγάπησε και την ηγάπησα».

Διαβάζει το γράμμα η Ηγουμένη, κράζει την Μαρίαν και της λέγει:

«Παιδί μου,  τί καλόν είδες εις τον πασάν και τον εκοίταξες με αγάπην;

Κοίταξε τί μου γράφει εδώ…».

Λέγει τότε η Μαρία:

Ο ΘΕΙΟΣ ΦΟΒΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ!!