Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ!!

 

«Ο άνδρας, αδελφοί μου, εγέννησε την γυναίκα από την πλευρά του, χωρίς γυναίκα, και μετά πάλιν έγινε γερός. Εδανείσθη η γυναίκα την πλευράν από τον άνδρα και την  εχρωστούσε.  Εγεννήθησαν  ωσάν  τα  άστρα  του ουρανού γυναίκες εις τον Κόσμον, αλλά δεν εφάνη καμμία αξία  να  γεννήση  άνδρα,  να  πληρώση  την  πλευράν  οπού εχρεωστούσε, παρά η Δέσποινα Θεοτόκος, οπού ηξιώθη διά  την  καθαρότητά  Της  και  εγέννησε  τον  γλυκύτατον Χριστόν εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς άνδρα, παρθένος, και πάλιν  έμεινε  παρθένος,  και  επλήρωσεν  Εκείνη την πλευράν του Αδάμ!

Η ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ!