Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΒΛΕΠΕΙ!!! ΤΙ ΝΑ ΦΟΒΗΘΩ;;;» (Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)!!!


 

Ο ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!

 

Τέκνον ευσεβούς -και επιφανούς πως- οικογενείας, μεμορφωμένον και κατέχον προσοδοφόρον θέσιν, ήθελε να μεταβή εις Μοναστήριον. Η οικογένεια αντέδρασε σφοδρότατα. Έγραψαν δε (διότι δεν πρόκειται περί οικογενείας κατοικούσης εν Καλάμαις) και εις τον π. Ιωήλ, και παρεκάλουν αυτόν όπως, δι’ επιστολής αυτού, αποτρέψη το σχεδιαζόμενον. «Είνε κρίμα», έγραφον, «να εγκαταλείψη τα εγκόσμια ένας άνθρωπος  ε π ι τ υ χ η μ έ ν ο ς  εις την ζωήν».

 

Η απάντησις του π. Ιωήλ: