Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΣ ΓΙΝΩΜΕΝ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΣ!!


        «Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, είναι και λέγεται Αγάπη είναι και λέγεται Τριάς!
        Παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνίαν Του, έκαμε πρώτον δέκα Τάγματα Αγγέλων. Οι Άγγελοι είναι πνεύματα πύρινα, άϋλα, καθώς είναι η ψυχή μας. Το κάθε Τάγμα, είναι ως τα άστρα του ουρανού. Ποιός επαρακίνησε τον Θεόν και τους έκαμεν;
        Η ευσπλαχνία Του!!!
        Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, ανίσως και θέλομεν να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, να είμεθα εύσπλαχνοι, να κάμνωμεν τους αδελφούς μας να ευφραίνωνται και τότε να λέγωμεν τον Θεόν Πατέρα, με το: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς…»!! Ει δε και είμεθα άσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι και κάμνομεν τους αδελφούς μας και φαρμακεύονται και βάνομεν τον θάνατον εις την καρδίαν των, δεν πρέπει να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, αλλά τον διάβολον, διότι ο διάβολος θέλει να κάμνωμεν τους αδελφούς μας να φαρμακεύωνται, και όχι ο Θεός.

ΤΟ ΥΠΕΡΦΩΤΟΝ ΦΩΣ, ΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!