Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ...

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ!!!


 

«Είναι μερικοί οπού έχουν τον διάβολον εις την καρδίαν των και λέγουν πως δεν υπάρχει Ανάστασις και δεν είδατε καμμίαν φορά να αναστηθή κανένας άνθρωπος...

Όλοι οι άνθρωποι οπού είναι εδώ, προτού να γεννηθούν, δεν ήσαν “αποθαμένοι”; Καθώς ο Κύριος μάς ανέστησεν από την κοιλίαν της μητρός μας, έτσι θα μας αναστήσει και από τον τάφον! Η κοιλία της μητρός  μας  και  ο  τάφος σε  τί  διαφέρει;  Δεν  βλέπομεν  φανερά  την Ανάστασιν;

Επίσης, όταν κοιμώμεθα, δεν είμεθα ωσάν αποθαμένοι; Ο ύπνος τί είναι; Μικρός θάνατος, και ο θάνατος μεγάλος ύπνος!