Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ!!!


 

«Είναι μερικοί οπού έχουν τον διάβολον εις την καρδίαν των και λέγουν πως δεν υπάρχει Ανάστασις και δεν είδατε καμμίαν φορά να αναστηθή κανένας άνθρωπος...

Όλοι οι άνθρωποι οπού είναι εδώ, προτού να γεννηθούν, δεν ήσαν “αποθαμένοι”; Καθώς ο Κύριος μάς ανέστησεν από την κοιλίαν της μητρός μας, έτσι θα μας αναστήσει και από τον τάφον! Η κοιλία της μητρός  μας  και  ο  τάφος σε  τί  διαφέρει;  Δεν  βλέπομεν  φανερά  την Ανάστασιν;

Επίσης, όταν κοιμώμεθα, δεν είμεθα ωσάν αποθαμένοι; Ο ύπνος τί είναι; Μικρός θάνατος, και ο θάνατος μεγάλος ύπνος!

Και τέλος, καθώς το σιτάρι οπού πίπτει εις την γην, ανίσως και δεν βρέχει να σαπηθή να  γίνη  ωσάν  χυλός,  δεν  φυτρώνει,  έτσι  και  ημείς  οπού αποθνήσκομεν και θαπτόμεθα εις την γην, την ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας θα αναστηθώμεν!

Ανίσως και δεν εθάπτετο πρώτον εις τον τάφον ο Χριστός μας, δεν θα μας εχάριζε την Ζωήν την Αιώνιον και την Ανάστασιν!!!

Δεν βλέπετε φανερά τα χόρτα πώς τα ανασταίνει  ο  Θεός  από  την  γην  κατ’  έτος;  Γνώσιν  δεν  έχομεν, χριστιανοί μου, να στοχασθώμεν τα πάντα...

Όλα μάς τα εχάρισεν ο Θεός!

Όθεν, διά το παρόν, αδελφοί μου, σας παρακαλώ να ειπήτε και δι’ όλους τους αποθαμένους τρεις φοράς:

“Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς”!»!!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».