Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΠΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ…

 

<<Περί «αμαρτίας», έχομε οι πολλοί, πολύ περιωρισμένη έννοια ή ιδέα, αναλόγως μάλιστα με την χλιαρά και παραπαίουσα Χριστιανική μας συνείδηση και την αχαλίνωτον έκπτωσιν των ηθικών και πνευματικών αξιών, των τελευταίων, δήθεν, «προοδευτικών» ετών.

Διά τας εθνικάς συμφοράς και τα μεγάλα κακά και εγκλήματα που κατέκλυσαν την Ελλάδα μας, ας αναζητήσωμε τους υπευθύνους έκαστος, όχι μεταξύ των ξένων και εχθρών μας, αλλ' εν ημίν αυτοίς… Δυστυχώς, απεμακρύνθημεν από την προστασίαν και βοήθειαν του Θεού των Πατέρων μας, λόγω των βαρέων αμαρτημάτων μας και της αποστασίας όλων μας…

Η ΣΟΦΩΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!!