Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ, ΑΠΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ!!!

 

«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω:

Κάν ο ουρανός να κατεβή κάτω, κάν η γη να ανεβή επάνω, κάν όλος ο κόσμος να χαλάση, καθώς μέλλει να χαλάση, σήμερον-αύριον, να μη σας μέλη τί έχει να κάμη ο Θεός!! Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλη· δώστε τα· δεν είναι ιδικά σας.

Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται!!!

Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας! Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε!!!

Τώρα,  αδελφοί  μου,  τι  σημείον  καρτερούμεν;; 

ΑΙ ΔΥΟ ΙΕΡΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ»!!