Κυριακή 19 Απριλίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!Ο εκ του Παναγίου Τάφου Ανατείλας Ήλιος, Φως και Ζωήν ημίν, τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις, εδωρήσατο!!!
Ο Ποιητής «ορατών τε πάντων και αοράτων», την Θνητήν Σάρκα Αυτού, Ήν εκουσίως προσελάβετο, εν τη Αυτού Τριημέρω Εγέρσει αφθαρτοποίησεν!!!