Τρίτη 4 Απριλίου 2023

ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ!!

Άγαλμα Αγίου Κοσμά Αιτωλού
στην Πλατεία του Θέρμου (Δήμος Θέρμου – Αιτωλοακαρνανίας).


«Όθεν, αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε Χριστιανούς ή Εβραίους ή Τούρκους, να δώσητε το άδικον οπίσω, διότι είναι κατηραμένον και δεν βλέπετε καμμίαν προκοπήν. Εκείνα τα άδικα τα τρώγετε διά να ζήτε, αλλά εκείνα σας θανατώνουν (…) και ο Θεός σας βάνει εις την κόλασιν. Όποιος θέλει να δώση το άδικον οπίσω, ας σηκωθή να μου το ειπή, να βάλω όλους τους Χριστιανούς να τον συγχωρήσωσιν.

Ένα πρόβατον κλεμμένον να βάλης εις 100 ιδικά σου, τα μαγαρίζει όλα. Διότι  είναι  αφωρισμένον και  κατηραμένον.  Σας  παρακαλώ, Χριστιανοί μου, να ειπήτε και δι’ εκείνους, οπού ήθελον δώσει τα άδικα οπίσω, τρεις φοράς:

ΤΡΙΑ ΚΑΚΑ ΚΑΚΙΣΤΑ: ΑΠΛΗΣΤΙΑ-ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ-ΨΕΥΔΟΣ…