Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ!!

 

 «Ήθελα ακόμα Χριστιανοί μου, να είμαι πάντοτε μαζί σας, να σας λέγω  πότε  το  ένα,  πότε  το  άλλο, μα  τι  να  κάμω,  οπού  είναι χιλιάδες   Χώρες,  οπού  δεν  ήκουσαν  λόγον  Θεού  ποτέ  και  με περιμένουν;;  Διά  τούτο  σας  παρακαλώ,  άγιοι  Ιερείς,  και  σας παραγγέλνω, να φροντίσητε διά τους κοσμικούς πώς να σωθήτε και εκείνοι και σεις. Ομοίως πάλιν οι κοσμικοί να τιμάτε τους Ιερείς σας·  και  αν  τύχη  ένας  Ιερεύς  και  ένας  Βασιλεύς,  τον  Ιερέα  να προτιμήσης και αν τύχη ένας Ιερεύς και ένας Άγγελος, τον Ιερέα να προτιμήσης, διότι ο Ιερεύς είναι ανώτερος από τους Αγγέλους! Ο δε Ιερεύς  οπού  θέλει  το  καλόν  του,  να  διαβάση  τον  Νόμον,  να καταλάβη το χρέος του. Διά τους αγίους Ιερείς δεν έχω να σας πω τίποτε.  Εγώ  έχω  χρέος  όταν  απαντήσω  Ιερέα  να  σκύψω  να  του φιλήσω τα χέρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί τον Θεόν δια τας αμαρτίας μου. Διότι, όλος ο κόσμος να παρακάλεση τον Θεόν δεν δύναται να τελειώσουν τα Άχραντα Μυστήρια!! Ένας Ιερεύς, έστω και αμαρτωλός, δύναται με την Χάριν του Αγίου Πνεύματος να τα τελείωση!!

«ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΣΟΥ ΟΡΘΑ ΒΛΕΠΕΤΩΣΑΝ» (Παροιμ.Δ΄25΄)!!!