Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ γ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΜΑΚΙΩΤΟΥ!!!

 

«ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ»!!

<<Αγαπητέ μου κύριε Αναγνωστόπουλε,

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Πολύ εχάρην επί τη ειδήσει ότι ευτρεπίζεται, τη επιμελεία υμών, «κανίσκιον» πρός τιμήν της μνήμης Του μακαριστού και όντως Αγίου Ιερομονάχου π. Αθανασίου Χαμακιώτου. Η ενέργεια αυτή ήτο λίαν επιβεβλημένη, καθ’ ότι «μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων». Καθυστέρησε μάλιστα υπερβαλλόντως και δι’ αυτό έχομεν όλοι μερίδιον ευθύνης. Άξιος ο μισθός σας διά την πρωτοβουλίαν σας. Ευχαριστώ δε θερμώς διά την ευγενή πρόσκλησίν σας, να συμμετάσχω και εγώ εις τον ευτρεπισμόν του «κανισκίου» αυτού. Λυπούμαι, διότι δεν έχω χρόνον διά σημαντικήν τινα προσφοράν. Ελπίζω ότι άλλοι, κρείττονες εμού, θα ρίψουν εις το «κανίσκιον» πολύτιμα και σπάνια άνθη, μάλιστα δ’ εκείνοι οι οποίοι τον εγνώρισαν από την νεότητά Του.

Η ταπεινότης μου θα αρκεσθή εις δύο πτωχά «αγριολούλουδα».

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ!!