Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

«ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ» (Ιωάνν.Ε'39')!!!


 

<< Ερευνάτε τας Γραφάς ότι εν αυταίς ευρίσκετε Zωήν Aιώνιον!

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, ο Γλυκύτατος Δεσπότης και Ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την Ευσπλαγχνίαν και πολλήν Του Αγαθότητα και Αγάπην οπού έχει εις το (ανθρώπινον) γένος μας, μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’  εκάστην  ημέραν  την  αυγήν  και  Τον  δοξάζομεν!

Και εδιαβάσαμεν το Άγιον Ευχέλαιον, και εχρίσθημεν εις βοήθειάν μας, και  άμποτε  ο  Κύριος  να  μας  ευσπλαγχνισθή  διά  πρεσβειών  της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, να  συγχωρήση τας αμαρτίας  μας,  και να  μας  αξιώση  της Βασιλείας των Ουρανών, να ευφραινώμεθα και να δοξάζωμεν την Αγίαν  Τριάδα!!

«ΗΓΟΥΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΕΧΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ» (Φιλιππησ. Γ’8’)!!!