Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

«ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ» (Ιωάνν.Ε'39')!!!


 

<< Ερευνάτε τας Γραφάς ότι εν αυταίς ευρίσκετε Zωήν Aιώνιον!

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, ο Γλυκύτατος Δεσπότης και Ποιητής των Αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την Ευσπλαγχνίαν και πολλήν Του Αγαθότητα και Αγάπην οπού έχει εις το (ανθρώπινον) γένος μας, μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’  εκάστην  ημέραν  την  αυγήν  και  Τον  δοξάζομεν!

Και εδιαβάσαμεν το Άγιον Ευχέλαιον, και εχρίσθημεν εις βοήθειάν μας, και  άμποτε  ο  Κύριος  να  μας  ευσπλαγχνισθή  διά  πρεσβειών  της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, να  συγχωρήση τας αμαρτίας  μας,  και να  μας  αξιώση  της Βασιλείας των Ουρανών, να ευφραινώμεθα και να δοξάζωμεν την Αγίαν  Τριάδα!!

Τον  παλαιόν  καιρόν,  Χριστιανοί  μου,  οι  άνθρωποι ήσαν καθαροί και ωμίλουν με τον Θεόν, ύστερον όμως εξέπεσαν εις αμαρτίαν και δεν ήσαν άξιοι να ομιλούν με τον Θεόν. Ο Πολυέλεος, όμως, Θεός, από Άπειρη Αγάπη δεν μας εγκατέλειψε, αλλά:

Εφώτισε πρώτον, το Άγιον Πνεύμα τους Αγίους Προφήτας και μας έγραψαν την Παλαιάν Διαθήκην!

Εφώτισε δεύτερον, τους Αγίους Αποστόλους και μας έγραψαν την Καινήν Διαθήκην!

Εφώτισε  τρίτον,  τους Αγίους  Πατέρας  και  μας  εξήγησαν  τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διά να ηξεύρωμεν που περιπατούμεν!>>!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».