Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2020»!!!

 

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ  «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, 2020»

 

Το μείζον ερώτημα, δι’ ένα έκαστον, τας Αγίας ταύτας ημέρας είναι, κατά πόσον διατιθέμεθα ακολουθήσαι τον Αστέρα, ίνα προσκυνήσωμεν 

«το Βρέφος, κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. Β'16')!!!