Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2020»!!!

 

ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ  «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, 2020»

 

Το μείζον ερώτημα, δι’ ένα έκαστον, τας Αγίας ταύτας ημέρας είναι, κατά πόσον διατιθέμεθα ακολουθήσαι τον Αστέρα, ίνα προσκυνήσωμεν 

«το Βρέφος, κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. Β'16')!!!

Τούτο επειδή, είναι σχεδόν απίθανον να Το συνταντήσωμεν, εν πληθοχώροις Εκκλησίαις, εις τυπικάς ελεημοσύνας (συνήθως εκ του περισσεύματος ημών..!) και έτι μάλλον εις εόρτια δείπνα, συνευωχούμενοι μετά συγγενών και φίλων…

 

Και αυτό διότι εις τα ως άνω, ελλείπει η ταπεινή και έμπονος απόφασις μεταβάσεως, εν καθαρά καρδία, εις το Σπήλαιον της Βηθλεέμ...

 

Η πορεία αύτη, ως κοπιώδης και δύσκολος, επιλέγεται υπό των ελαχίστων «κλητών και εκλεκτών» (πρβλ. Ματθ. Κ'16')!!!

 

Οι αποφασίζοντες να την διανύσουν, δεν φωνασκούν ως οι διεκδικούντες «ατομικά δικαιώματα» διαδηλωταί, αλλά σιωπώντες και αφανώς εργαζόμενοι τα καλά έργα, βαδίζουν και νοερώς προσεύχονται, να έλθη εις τας καρδίας των 

«ο Αστήρ ο Λαμπρός ο Πρωϊνός» (Αποκάλυψ. ΚΒ'16'), 

ο Κύριος της Δόξης, και τότε να αναφωνήσουν το:

 

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ ΣΩΖΩΝ ΗΜΑΣ»!!!

π.Α.Γ.Π.