Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

ΟΥΤΩ ΠΩΣ, ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ!!!


 

ΙΕΡΑ ΔΙΔΑΧΗ, ΕΚ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ!!!

Αν λησμονήσεις:

Τον Απόστολο Παύλο που είπε:

α)«Ἀλλ᾿ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄Κορινθ.Θ΄27΄)!!!

β)«Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ» (Α΄Κορινθ.Ι΄12΄)!!!

γ)«Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς» (Γαλάτ.ΣΤ΄1΄)!!!

Τις πτώσεις και τις αμαρτίες του Σολομώντα, υστέρα από τόση Χάρη: