Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

ΙΕΡΑ ΔΙΔΑΧΗ, ΕΚ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ!!!

Αν λησμονήσεις:

Τον Απόστολο Παύλο που είπε:

α)«Ἀλλ᾿ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι» (Α΄Κορινθ.Θ΄27΄)!!!

β)«Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ» (Α΄Κορινθ.Ι΄12΄)!!!

γ)«Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς» (Γαλάτ.ΣΤ΄1΄)!!!

Τις πτώσεις και τις αμαρτίες του Σολομώντα, υστέρα από τόση Χάρη:

«Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμὼν ἦν φιλογύνης καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι καὶ ἔλαβε γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδας, Ἀμμανίτιδας, Σύρας καὶ Ἰδουμαίας, Χετταίας καὶ Ἀμοῤῥαίας, ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰς αὐτούς, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς, μὴ ἐκκλίνωσι τὰς καρδίας ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν· εἰς αὐτοὺς ἐκολλήθη Σαλωμὼν τοῦ ἀγαπῆσαι [Καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι καὶ ἐξέκλιναν γυναῖκες αὐτοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ] καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρους Σαλωμὼν καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ, καθὼς ἡ καρδία Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν τότε ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ὑψηλὸν τῷ Χαμώς, εἰδώλῳ Μωὰβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων, καὶ οὕτως ἐποίησε πάσαις ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις, αἳ ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου· οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω Κυρίου ὡς Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ»   (Γ΄Βασιλ.ΙΑ΄1-8΄)!!!

Και την άρνηση του Αποστόλου Πέτρου.

«Ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· γύναι, οὐκ οἶδα αὐτόν» (Λουκ.ΚΒ΄57΄)!!!

Τότε μπορείς να έχεις «θάρρος» στη γνώση σου και να κομπάζεις γιά την ενάρετη ζωή σου και να καυχιέσαι γιά τα πολλά χρόνια της ασκήσεώς σου, και μ’ αυτό τον τρόπο θα δώσεις τόπο μέσα σου στην υπερηφάνεια...  Αλλά πρόσεχε αδελφέ και μην λησμονείς τα Αγιογραφικά λόγια και τα συγκλονιστικά παραδείγματα της Βίβλου! Καλλίτερα να φοβάσαι όσο αναπνέεις έστω και εάν έφθασες στα χρόνια του Μωϋσή (120 χρόνια έζησε ο Μωϋσής), και να προσεύχεσαι λέγοντας:

«Ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός. ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς, καὶ σὺ βοηθός μου κραταιός πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου μὴ ἀποῤῥίψῃς με εἰς καιρὸν γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με.» (Ψαλμ.Ο΄6-9΄)!!!

 Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος (7ος αιώνας μ.Χ.) - Φιλοκαλία