Σάββατο 14 Μαΐου 2022

ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!!

  

<<Τον παλαιόν καιρόν, αδελφοί μου, ο μισόκαλος διάβολος έβγαλεν όλας  του  τας  κακίας  και  παρεκίνει  τους  ανθρώπους  να υπερηφανεύωνται, να φονεύωνται, να πορνεύουν, να μοιχεύουν, να κάμνουν πράγματα τα οποία δεν τα έκαμνον μήτε τα άλογα ζώα, και το χειρότερον, επροσκυνούσαν διά Θεόν, άλλος τον ήλιον, άλλος την σελήνην, άλλος την θάλασσαν…

Πριν από τον κατακλυσμόν ο Θεός,  επρόσταξε  τον Νώε  να κάμη  ένα καράβι επάνω  εις  την  γην,  διά  να  προβληματισθούν οι  άνθρωποι (μήπως και μετανοήσουν) και να τον ερωτούν:

«Διατί  το κάμνεις;».

Και να τους λέγη ότι:

«Ο Θεός θα χαλάσει τον κόσμον».

Αυτοί, όμως, αντί να μετανοήσουν τον περιγελούσαν.

Ήρχισεν ο Νώε το καράβι.

Τον ερωτούσαν οι άνθρωποι:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΣ!!