Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

«ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΜΟΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ»!!!

 

<< Πρέπον και εύλογον είναι ένας διδάσκαλος, όταν θέλει να διδάξει, να εξετάζει πρώτον τί ακροατάς έχει, ομοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τί διδάσκαλος είναι.

Και εγώ, αδελφοί μου, που ηξιώθην και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον Αποστολικόν δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέτασα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πως, με την Χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, είσθε Έλληνες, δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και είσθε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας! Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω. Διότι ο καθένας από λόγου σας είναι τιμιώτερος απ’ όλον τον κόσμον. Πρέπει δε να ηξεύρετε και η ευγένειά σας διά λόγου μου, το ηξεύρω πώς άλλοι σας λέγουν άλλα, όμως αν ίσως και θέλετε να μάθετε την πάσαν αλήθειαν, εγώ σας την λέγω.

Ο ΓΛΥΚΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ!