Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ), ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ!!

 

<< «Επρόσταξεν ο Θεός και έγιναν επτά ημέραι. Πρώτην έκαμε την Κυριακήν και την εκράτησε διά λόγου Του, και τας άλλας εξ, τας  εχάρισεν  εις  ημάς, να εργαζώμεθα διά τα ψεύτικα  ταύτα, γήϊνα, και την Κυριακήν να σχολάζωμεν και να πηγαίνωμεν εις τας Εκκλησίας μας να δοξάζωμεν τον Θεόν μας, να ιστάμεθα με ευλάβειαν, ν’ ακούωμεν το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία της  Εκκλησίας  μας!  Τί  μας  παραγγέλλει  ο  Χριστός  μας  να κάμνωμεν;  Να  στοχαζώμεθα  τας  αμαρτίας  μας,  τον  θάνατον, την  κόλασιν,  τον  Παράδεισον,  την  ψυχήν  μας  οπού  είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον, να τρώγωμεν και να πίνωμεν το αρκετόν  μας,  ομοίως  και  τα  ρούχα  μας  τα  αρκετά,  τον  δε επίλοιπον καιρόν να τον εξοδεύωμεν διά την ψυχήν μας, να την κάμνωμεν νύμφην του Χριστού μας, και τότε πρέπει να λεγώμεθα άνθρωποι  και  επίγειοι  άγγελοι. Ει  δε  και  ζητούμεν  πώς  να τρώγωμεν,  πώς  να  πίνωμεν,  πώς  να  αμαρτάνωμεν,  πώς  να στολίζωμεν τούτο το βρώμικο σώμα, οπού αύριον θα το φάνε τα σκουλήκια, και όχι διά την ψυχήν οπού είναι αθάνατος, τότε δεν πρέπει  να  λεγώμεθα  άνθρωποι,  αλλά  ζώα…  Λοιπόν,  κάμετε  το σώμα δούλον της ψυχής και τότε να λέγεσθε άνθρωποι!

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ, ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΥ!!