Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!

 <<Εγώ εδιάβασα και περί Ιερέων, και περί ασεβών, αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της Σοφίας ηρεύνησα. Όλαι αι πίστεις είναι ψεύτικες. Τούτο κατάλαβα. Μόνη η Πίστις των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι καλή και Αγία, το να πιστεύωμεν, δηλαδή, και να βαπτιζώμεθα εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!!

Τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος: Να ευφραίνεσθε οπού είσθε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να κλαίετε διά τους ασεβείς και αιρετικούς, οπού περιπατούν εις το σκότος.

Ημείς, Χριστιανοί μου, τί είμεθα; Δίκαιοι ή αμαρτωλοί;

Ανίσως και είμεθα δίκαιοι είμεθα καλότυχοι και τρισμακάριοι. Ει δε και είμεθα αμαρτωλοί, τώρα είναι καιρός να μετανοήσωμεν, να παύσωμεν από τα κακά, και να κάμνωμεν τα καλά, διότι η κόλασις μας καρτερεί.

Πότε θα μετανοήσωμεν;

ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΑΣΕΩΣ!!