Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ!!

        <Ωσάν εξέπεσε  το  πρώτον Αγγελικόν τάγμα  και  έγιναν  δαίμονες,  τότε επρόσταξεν ο Πανάγαθος Θεός και έγινεν ο κόσμος ούτος και από τον καιρόν οπού έκαμε τον κόσμον είναι χιλιάδες χρόνοι, είναι δε ο κόσμος ούτος ως αυγό, και καθώς είναι ο κρόκος εις την μέσην του αυγού, έτσι είναι και γη ποιημένη από τον Θεόν να στέκη χωρίς να εγγίζη εις κανένα άλλο μέρος.

Και καθώς είναι το ασπράδι ολόγυρα εις τον κρόκον, έτσι είναι και ο αέρας εις την γην,  και  καθώς  είναι  ο  φλοιός  ολόγυρα,  έτσι  είναι  και  ο ουρανός ολόγυρα από την γην. Ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα είναι  κολλημένα  εις  τον  ουρανόν. Η  γη  είναι  στρογγυλή,  και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται ημέρα, η νύχτα δε είναι ο ίσκιος της γης. Τώρα, εδώ έχομεν βράδυ, εις άλλο μέρος είναι αυγή, και καθώς είναι άνθρωποι εδώ εις την γην, έτσι είναι και υποκάτω της γης.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!