Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ» - (Μέρος Α')!!

        <<Γράφει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος εις το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον: «Ήτο ένας γεωργός και εβγήκεν από το σπίτι του, επήρε σπόρον και επήγαινε να σπείρη εις τους αγρούς του. Και εκεί οπού έσπερνεν, άλλος σπόρος έπεσεν εις την οδόν, άλλος εις την πέτραν, άλλος εις τας ακάνθας και άλλος εις την καλήν γην. Εκείνος ο σπόρος οπού έπεσεν εις την οδόν δεν εφύτρωσε, διότι η γη ήτο σκληρά και καταπατημένη και ήλθον τα πετεινά και τον έφαγον και έμεινεν η οδός άκαρπος... Ο άλλος σπόρος που έπεσεν εις την πέτραν, είχεν ολίγον χώμα, εφύτρωσεν, αλλ’ ευθύς οπού εβγήκεν ο ήλιος, ως μη έχων ρίζαν εξηράνθη και έμεινεν άκαρπος και αυτός ο σπόρος… Ο έτερος οπού έπεσεν ανάμεσα εις τα αγκάθια, συναυξήθηκε μαζί τους και επόμενο ήταν τα αγκάθια να  τον πνίξουν... Εκείνος, τέλος, οπού έπεσεν εις την καλήν γην εκαρποφόρησε και ανάλογα με το καρπερό χώμα απέδωσε εκατονταπλάσια ή εξηκονταπλάσια ή τριακονταπλάσια!

ΤΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ!!