Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Η ΑΠΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ, ΤΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!

 

<<Εάν οι γονείς σου ηρνήθησαν τον Χριστόν, και σε παρακινούν και σε να Τον αρνηθής, τότε να μην τους ακούσης και θα έχεις μισθόν από τον Θεόν, καθώς έκαμεν ο Αβραάμ, οπού τον έστειλεν ο βιολογικός του πατήρ, που ήταν ειδωλολάτρης,  να  φέρη  ένα  πρόβατον  να θυσιάση  εις  τα  είδωλα,  και  εις  τον  δρόμον  οπού  επήγαινεν  ο Αβραάμ εσκέφθη με τον νουν του, ότι τούτος ο κόσμος οπού στέκει, τάχα δεν έχει Αφέντη; Και διατί ο πατέρας μου  να  προσκυνά  τα  είδωλα,  κωφά  και  αναίσθητα,  και  να  μη προσκυνά  τον  Αληθή  Θεόν, οπού εποίησε τον Ουρανόν, την γην...;

Και ευθύς ήκουσε φωνήν ουρανόθεν:

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΧΑΡΙΣ-ΑΦΘΑΡΣΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ!!