Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Η ΑΠΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ, ΤΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ!!

 

<<Εάν οι γονείς σου ηρνήθησαν τον Χριστόν, και σε παρακινούν και σε να Τον αρνηθής, τότε να μην τους ακούσης και θα έχεις μισθόν από τον Θεόν, καθώς έκαμεν ο Αβραάμ, οπού τον έστειλεν ο βιολογικός του πατήρ, που ήταν ειδωλολάτρης,  να  φέρη  ένα  πρόβατον  να θυσιάση  εις  τα  είδωλα,  και  εις  τον  δρόμον  οπού  επήγαινεν  ο Αβραάμ εσκέφθη με τον νουν του, ότι τούτος ο κόσμος οπού στέκει, τάχα δεν έχει Αφέντη; Και διατί ο πατέρας μου  να  προσκυνά  τα  είδωλα,  κωφά  και  αναίσθητα,  και  να  μη προσκυνά  τον  Αληθή  Θεόν, οπού εποίησε τον Ουρανόν, την γην...;

Και ευθύς ήκουσε φωνήν ουρανόθεν:

«Καλή είναι η γνώμη σου και πήγαινε εις την γην της επαγγελίας και κάθησε εκεί έως να σου είπω τί να κάμης· διότι αν υπάγης οπίσω εις τον πατέρα σου να του ειπής αυτά οπού εστοχάσθης, θα σε θανατώση· αλλά φεύγα…»!

 Έτσι επήγεν ο Αβραάμ και τον έκαμεν ο Θεός υπέρπλουτον ως Βασιλέα. Και ηυλόγησεν ο Θεός το σπέρμα του και έγιναν ωσάν τα άστρα του ουρανού. Είχε και 318 δούλους, τους οποίους είχεν ως αδελφούς του!

Βλέπετε, αδελφοί μου, όστις έχει τον νουν του εις τον Θεόν, πώς ο Θεός τον αξιώνει και περνά και εδώ καλά και πηγαίνει εις τον  Παράδεισον;! 

Και  όταν  τα  τέκνα  σας  θέλουν  να  γίνουν καλόγηροι, μη τα εμποδίζετε, αλλά να χαίρεσθε διότι ακολουθούν τον καλόν δρόμον! Όταν όμως τα βλέπης εις τον κακόν δρόμον, να τα εμποδίζης…>>!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

 «Διδαχή Γ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».