Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ» ΤΟΥ 1994, ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!

 

Στιγμιότυπα από την ιεράν πανηγυρικήν ακολουθίαν και την επακολουθήσασαν εορταστικήν ατμόσφαιραν, εις την ι. καλύβην της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εις την σκήτην της Αγίας Άννης.

Αι πανηγυρικαί αυταί εκδηλώσεις, εγένοντο επί τη εορτή του Μεγάλου Βασιλείου και τη εισόδω, κατά το παλαιόν εορτολόγιον, εις το έτος 1994. Τουτέστιν, με το νέον ημερολόγιον: 13 προς 14 Ιανουαρίου 1994 (με το παλαιόν ημερολόγιον : 31 Δεκεμβρίου 1993 προς 1 Ιανουαρίου 1994).

Το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν είναι, η ιεροπρέπεια  η οποία χαρακτηρίζει όλους τους σεβαστούς πατέρας και κατά την διάρκειαν των ιερών και λατρευτικών Ακολουθιών, και κατά την, εν συνεχεία, παράθεσιν των γλυκισμάτων!

Ιδιαιτέρως, εντυπωσιάζει η ταπεινή και σεβαστική ανταπόκρισις του εορτάζοντος π. Βασιλείου, εις τας εορτίους ευχάς και προσρήσεις, που του απηύθυναν οι λοιποί πατέρες!

Καλήν παρακολούθησιν.   

 

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ, ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΣ!!!