Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2020

 

 ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!

 

         Την Μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου ημών, συμφώνως τη προφητική Αυτής ρήσει, μακαρίζομεν «πάσαι αι γενεαί»!!!

          Υπερβαλλόντως, οι Επουράνιοι Νόες προεξαρχόντων των Χερουβείμ και Σεραφείμ, Αυτήν μετά δέους και εκπλήξεως δοξολογούσιν, ως Φέρουσαν εν ταις Παναχράντοις Αγκάλαις Αυτής, «Τον Βαστάζοντα πάντα», Όν ούτοι ατενίσαι ου δύνανται!!!