Τρίτη 12 Απριλίου 2022

ΑΠΛΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΘΕΙΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ!

<<Ενήστευσεν  ο  Μωυσής  σαράντα  ημερόνυκτα  και  έγινεν  ωσάν Άγγελος!  Έτσι  και  ημείς,  να  νηστεύωμεν  την  Τετάρτην,  διότι επωλήθη ο Χριστός μας, και την Παρασκευήν, διότι εσταυρώθη!

Και καθώς  ο  Μωυσής  έμαθε  γράμματα,  έτσι  πρέπει  να  ημείς  να μανθάνωμεν, διά να ηξεύρωμεν τον Νόμον του Θεού, και αν δεν εμάθετε οι γονείς, πρέπει να μάθουν τα τέκνα σας!

Δεν βλέπετε ότι, αγρίωσε το Γένος μας από την αμάθειαν και εγίναμεν ωσάν θηρία; Διά τούτο σας συμβουλεύω, να κάμετε σχολείον, διά να εννοήτε το Άγιον Ευαγγέλιον και τα λοιπά βιβλία!

«ΔΩΗ ΗΜΙΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ» (ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ, ΤΗΣ Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)!!!