Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

"ΟΣΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ"!!

  

ΣΟΦΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΛΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!

 

 <<Θέλων ο Κύριος να μας φυλάξη από την κατάκρισιν, μας εχάρισεν ένα λόγον, τον οποίον αν φυλάξωμεν θα σωθώμεν.

Ποιός είναι ο λόγος ούτος;

«Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης»!

Δηλαδή:

«Εκείνο, το οποίον  δεν θέλεις να σου  κάμη άλλος, μη το κάμνεις και  συ  εις άλλον»!

Καθώς δεν θέλεις να σε κλέψουν, να σε συκοφαντήσουν, να σε υβρίσουν οι άλλοι, έτσι και συ να μη κλέπτης, να μη φονεύης τους άλλους.

 

Τώρα,  σας  συμβουλεύω  να  κάμετε  και  κομβολόγι,  μικροί  και μεγάλοι, να το κρατήτε με το αριστερό χέρι, και με το δεξιό να κάμνετε τον Σταυρόν σας και να λέγετε: