Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Η ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ…

 

Αι επίσημοι στατιστικαί του Ελληνικού Κράτους, επιβεβαιώνουν απολύτως τας τραγικάς εξελίξεις εις τό μείζον δημογραφικόν ζήτημα, που κατά καιρούς έχουν επισημανθή και από αυτόν τον ιστότοπον…

Παρακαλούμεν όλους τους αναγνώστας, να μελετήσουν μετά πολλής προσοχής τα συγκεκριμένα στοιχεία και να τα διαδώσουν εις όσον το δυνατόν περισσοτέρους.

Προς πληρεστέραν ενημέρωσιν, παραπέμπομεν εις το συγκεκριμένον Δελτίον Τύπου, της αρμοδίας Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:  Πατήστε εδώ

Επί πλέον, ας σκεφθώμεν σοβαρώς άπαντες ότι, τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν όλους όσοι διέμειναν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν το έτος 2022, και όχι μόνον τους έχοντας την Ελληνικήν καταγωγήν και ιθαγένειαν…

Ας εξαγάγη έκαστος τα συμπεράσματά του, μετά μάλιστα τους ανατριχιαστικούς αριθμούς των εκτρώσεων που παρατίθενται εις το 2ον γράφημα, που κατακλείει την παρούσαν ανάρτησιν…

Ας αναλογισθώμεν επίσης με φρίκην, το που οδηγούν αι συνεχείς προβολαί των δήθεν προοδευτικών εξαγγελιών και προτύπων, που αφορούν "την ελεύθερη συμβίωση", την ομοφυλοφιλία, το «αναφαίρετο δικαίωμα» εις τάς εκτρώσεις, αλλά και όλοι οι σχετικοί νόμοι και διατάγματα, αναφορικώς με τα φλέγοντα αυτά θέματα.

Πιστεύομεν απολύτως ότι, τα συγκεκριμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτελούν την μεγαλυτέραν καταστροφήν της Ελληνικής Κοινωνίας, ασυγκρίτως φρικτωτέραν και φοβερωτέραν από τας προσφάτους φυσικάς καταστροφάς (πυρκαϊάς, κατακλυσμούς κ.λπ)…

 ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------