Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

ΟΙ ΟΝΤΩΣ ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ!!!


 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΕΥ ΛΟΓΩΝ, ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΦΑΤΝΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ» (Ιερόν Λόγιον)!!!

 

Εκλήθη ποτέ μετ’ άλλων Κληρικών εις γεύμα παρά τινος Μητροπολίτου.

Έτρωγον σιωπώντες. Ο Μητροπολίτης δεν απεφάσιζε να ανοίξη συζήτησιν, φοβούμενος προφανώς τον π. Ιωήλ, φοβούμενος (δηλαδή) μήπως η υπεροχή του π. Ιωήλ εν τη συζητήσει επισκιάση πάντας. Ο π. Ιωήλ πάλιν, εκ σεβασμού προς τον Αρχιερέα, δεν ελάμβανε τον λόγον, αναμένων όπως αυτός αρχίση πρώτος. Αφού παρήλθεν ικανή ώρα και εβαρύνθη αναμένων, στρέφεται προς τον Μητροπολίτην: