Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

ΔΙΔΑΧΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ!!

 

<<Τον  παλαιόν  καιρόν  οι  άνθρωποι,  όταν  ήθελον  να  παιδεύσουν κανένα άνθρωπον, έκαναν όρκον και έλεγον: “Nα δώση ο Θεός να τον βάλη με τους αναξίους ιερείς του 8ου αιώνος (δηλαδή, τους αναξίους κληρικούς των αποκαλυπτικών χρόνων της διαστροφής και αποστασίας, προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου)”. Δια τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον  την  σήμερον  να  σωθούν  Πατριάρχαι,  Αρχιερείς, ιερείς και λαϊκοί...

Διά τούτο, σας συμβουλεύω, άγιοι ιερείς, τώρα που έχετε καιρόν, μετανοήσατε, ίνα σωθήτε!

Οι προεστοί  οπού  είσθε  εις  τα  χωρία, αν θέλετε να  σωθήτε, πρέπει να αγαπάτε όλους τους Χριστιανούς καθώς και τα παιδιά σας,  και  να  ρίχνετε  τα  χρέη  κατά  δύναμιν  εκάστου, και  να  μη κάμνετε φιλοπροσωπείαν!

Ομοίως και σεις οι κατώτεροι να τιμάτε τους μεγαλυτέρους σας!

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ!!