Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


 

«Ο  Κύριος  ημών  Ιησούς  Χριστός  και  Θεός,  αδελφοί  μου,  ο Γλυκύτατος  Δεσπότης,  ο  Ποιητής  των  Αγγέλων,  Παρακινούμενος από την ευσπλαχνίαν Του και την πολλήν αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα άπειρα χαρίσματα οπού μας εχάρισε και μας χαρίζει καθ’ εκάστην  ημέραν,  ιδού,  οπού  μας  ηξίωσε  και  απόψε  και  Τον εδοξάσαμεν και  ετιμήσαμεν και την Δέσποινά  μας  Θεοτόκον, και άμποτε ο Κύριος διά πρεσβειών Της να συγχωρήση τα αμαρτήματά μας, και να μας αξιώση της Βασιλείας Του, να προσκυνούμεν και να δοξάζωμεν  την  Παναγίαν  Τριάδα  και  να  χαιρώμεθα  και ευφραινώμεθα  πάντοτε!

Παρακινούμενος  ο  Κύριός  μας  από  την  πολλήν  Του  ευσπλαχνίαν έκαμε πρώτον δέκα τάγματα Αγγέλους. Το πρώτον τάγμα εξέπεσεν από την υπερηφάνειάν του και έγιναν δαίμονες.

ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!