Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ, ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΗΠΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ!!!

 

           Πρέπον και εύλογον είναι, Χριστιανοί μου, καθώς μαθαίνουμε από το Άγιον Ευαγγέλιον και από τας Θείας Γραφάς, να αρχίζομεν την  διδασκαλίαν  μας  από  τον  Θεόν  και  όταν  τελειώσωμεν,  να ευχαριστήσωμεν  τον  Θεόν!

Όχι  πως είμαι  άξιος  ν’  αναφέρω  το όνομα του Θεού μου, αλλά ο Θεός το καταδέχεται διά την ευσπλαχνίαν Του. Αφήνομεν λοιπόν, αδελφοί μου, τας φλυαρίας των ασεβών, των αιρετικών, των αθέων, και λέγομεν μόνον όσα το Πνεύμα το Άγιον εφώτισε  τους  Αγίους  προφήτας  Αποστόλους  και  Πατέρας  της Εκκλησίας μας, και μας έγραψαν, και πάλιν όχι όλα να τα ειπούμεν, διότι δεν είναι δυνατόν.

Θέλομεν χρόνους και καιρούς, αλλά μερικά οπού  φαίνονται  αναγκαιότερα και  όστις  είναι  φιλομαθής  ας ζητήσει  να μάθη  και  τα  υπόλοιπα. Ο Πανάγαθος  λοιπόν,  αδελφοί μου,  και  Πολυέλεος  Θεός  είναι  Ένας,  και  όποιος  λέγει  ότι  είναι πολλοί θεοί, είναι διάβολος…  Είναι δε και Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, Μία Φύσις, Μία Δόξα, Μία Βασιλεία, Ένας Θεός!!! Είναι δε  Ακατάληπτος, Κύριος,  Ανερμήνευτος, Παντοδύναμος, Όλος  Φως, Όλος  Χαρά,  Όλος  Ευσπλαχνία,  Όλος Αγάπη!!! Δεν έχομεν κανένα παράδειγμα να παρομοιάσωμεν την Αγίαν Τριάδα, επειδή και δεν ευρίσκεται  άλλο  εις  τον  κόσμον. Μα διά  να  λάβει  παραμικρήν βοήθειαν ο νους μας, φέρουν μερικά παραδείγματα οι Θεολόγοι της Εκκλησίας μας.

Ο ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ!!