Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (1904-1983)!!

 

ΕΝΑ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ!!!

    Σήμερον, συμπληρώνονται τριανταοκτώ (38) χρόνια, από της εις Κύριον εκδημίας, της πολυσεβάστου γεροντίσσης Αλεξάνδρας, θείας κατά σάρκα, του αοιδίμου και πεφωτισμένου γ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου!
    Δι’ όσους Την εγνωρίσαμεν, αποτελούσε και αποτελεί ένα θαυμαστόν και μοναδικόν παράδειγμα, κατά Θεόν αφιερώσεως, αγάπης, προσφοράς και θυσίας!!
    Παρ’ ότι, εκ βρεφικής ηλικίας, έπασχε από πολιομυελίτιδα, η οποία Την είχε καταστήσει ανάπηρον «από την μέση και κάτω», εν τούτοις, ειργάζετο μέχρι και τον τελευταίον μήνα, προ της κοιμήσεώς Της, κυριολεκτικώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως, υπηρετούσα τον ανεψιόν Της (τον γ. Επιφάνιον) και την πολυπληθή ευρυτέραν πνευματικήν οικογένειάν Του, η οποία συνέκειτο, από όλους σχεδόν τους εγκαταβιούντας εις την επί της οδού Μακεδονίας 24, εις τας Αθήνας, πολυκατοικίαν, αλλά και από όλους όσοι (επί καθημερινής βάσεως) είτε έφθαναν από την Επαρχίαν διά να διανυκτερεύσουν εις την πολυκατοικίαν (διά πνευματικούς ή άλλους λόγους), είτε επεσκέπτοντο τον Γέροντα, και πολλάς φοράς αριθμούντο εις αρκετάς δεκάδας ημερησίως!!
    Τα ανωτέρω, αποτελούν απλώς την αποτύπωσιν της Αληθείας, χωρίς καμμίαν δόσιν υπερβολής! Τα εβιώσαμε και οφείλομε να τα καταθέσωμεν, ως μικράν ένδειξιν ευγνωμοσύνης εις την μνήμην Της!!
    Το καθημερινόν πρόγραμμά Της, όσον και αν φαίνεται εις τους πολλούς ακατόρθωτον, παρέμενεν αμετάβλητον, τας δεκαετίας (και, εννοείται, τα έτη) που Την εζήσαμε, να υπηρετή, ως άγρυπνος φύλαξ και φρουρός, τον αείμνηστον Γέροντα και να «λειώνη», ως ολόφωτος λαμπάς, υπέρ αυτού και του πολυσημάντου έργου Του!!
    Εν περιλήψει, το πρόγραμμα αυτό είχε ως εξής: