Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΔΙΔΑΧΗ ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!!

«Παρεδόθη ο Κύριος, αδελφοί μου, εις τας χείρας των παρανόμων Εβραίων και υβρίσθη, εδάρθη, εσταυρώθη κατά το ανθρώπινον. Την Μεγάλην Τετάρτην, επωλήθη ο Κύριος και την Μεγάλην Παρασκευήν, εσταυρώθη. Πρέπει και ημείς, οι ευσεβείς Χριστιανοί, να νηστεύωμεν πάντοτε, μά περισσότερον την Τετάρτην, διότι επωλήθη ο Κύριος, και  την  Παρασκευήν,  διότι  εσταυρώθη!

Ομοίως,  έχομεν  χρέος  να νηστεύωμεν  και  τας  Τεσσαρακοστάς,  καθώς  εφώτισε  το  Άγιον Πνεύμα τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας και ενομοθέτησαν να νηστεύωμεν, διά να νεκρώσωμεν τα πάθη και να ταπεινώνωμεν το σώμα, και μάλιστα με τα ολίγα, να ζώμεν με ευκολίαν!

Εγώ ημπορώ να ζήσω με 100 δράμια άρτου. Επομένως, εκείνα ευλογεί ο Θεός, διότι είναι αναγκαία και όχι να τρώγωμεν 110. Εκείνα τα 10 τα επί πλέον τα καταράται, διότι είναι χαράμι, είναι εκείνου οπού πεινά.

ΤΟ ΧΑΡΟΠΟΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!